Üyelik

Karbon Derneği Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi konularını içeren bilgiler aşağıda verilmiştir. Üye olmak için lütfen okuyunuz ve üye olmayı arzu ettiğiniz taktirde Üyelik Başvuru Formu için tıklayınız. Üyelik formunu doldurduktan sonra ferhat@itu.edu.tr adresine gönderiniz.

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi

DERNEK ÜYELİĞİ :
Derneğin asil, temsili, öğrenci, fahri ve onur olmak üzere beş çeşit üyeliği vardır. Karbon teknoloji, sanat ve bilim faaliyetleri içinde yer alan bütün meslektaşları bir araya getiren Derneğe; mühendisler, bilim adamları, öğretim üyeleri, araştırmacılar, üreticiler ve diğer profesyoneller, karbon bilimi ve teknolojisi ile ilgili bir alanda en az bir yıl hizmeti olanlar "asil üye" olabilir. Karbon malzemeler konusunda üretim yapan kuruluşlar adına bir kişi Derneğe "temsili üye" olabilir. Temsili üyeler aktif görev alabilirler ve Genel Kurul’da oy verebilirler. Yüksek öğretim kurumlarından birinde karbon bilimi ve karbon malzemeler konusunda lisans düzeyinde bitirme ödevi veya projesi yapanlar ile yüksek lisans ve doktora düzeyinde araştırma veya tez yapan öğrenciler Derneğe "öğrenci üye" olabilir. Öğrenci üyeler Genel Kurulunda oy veremezler. Karbon bilim ve teknolojisi ile Derneğin amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunanlar Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un kararıyla "fahri üye"liğe seçilebilirler. Fahri üyeler aidat ödemez ve Genel Kurul'da oy veremezler. Karbon bilim ve teknolojisi alanlarında en az 20 yıl hizmet vermiş ve Derneğin amaçlarının gerçekleşmesinde çok önemli katkılarda bulunmuş olanlar Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un kararıyla “Onur Üyesi" seçilebilirler. Onur üyeleri aidat ödemez,  Genel Kurul' da oy kullanabilir ve aktif görev alabilirler.

DERNEĞE ÜYE OLMAK - ÜYELİKTEN ÇIKMAK VE ÇIKARILMAK :
Derneğin amaç ve çalışma konularını benimseyen dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek ve tüzel kişiler, Derneğe üye olmak isteklerini Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak bildirirler. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu en geç 30 gün içinde karara bağlanır ve sonuç istek sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir ve bu suretle üyelik defterine yazılmakla üyelik sıfatı kazanır.

Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

 1. Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.
 2. Çıkma İle: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 3. Çıkarılma ile: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir.
  1. Yazılı savunmalarının incelenmesi sonucu Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
  2. Ana Tüzükle Yönetmeliklerin yüklediği görevleri elde olmayan nedenler dışında yerine getirmemek ve verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
  3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
  4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
  5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Yönetim Kurulu'nun isteğine rağmen 15 gün içinde savunmalarını vermeyenler, savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemezler.

ÜYELİK HAKLARI :
Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma, derneğin üyelere sağladığı haklardan yararlanma.

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :
Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak yönetim kurulu  toplantılarında belirlenir.
Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Derneğin görevlerinin yerine getirilmesinde üyeler bütün kuvvetleriyle Derneği desteklemek ve ortak çıkarlarının sağlanmasında her konuda yardımcı olmak mecburiyetindedirler Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici ve engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.